وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان شهيد باقري جنب فرمانداري
شماره تلفن اداره: 08723822070،08723722075،08723726470
شماره فاكس: 08723722070
كدپستي: 6641934733
کروکی: