وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری حسن اسكندري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 11/29
تلفن :

چارت نموداری سيامك اميري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگان اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداریاسماعیل احمدی
نوع استخدام : -
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری غلامرضا صفايي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي ( امور عمومي )
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/8
تلفن :

چارت نموداریعزيز حيدري
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 9/3
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : -
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداریبهاره بیانی
نوع استخدام : -
عنوان پست : كارشناس آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداریاسعد احمدي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 6/1
تلفن :