وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:غلامرضا صفایی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:اسعد احمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:11 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:رسمی آزمایشی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:اپراتور
نام ونام خانوادگي:سمیه کریمیان
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:15 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:قراردادی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:عزیز حیدری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:مؤمن اصلانی
مدرک تحصیلی:ارشد
سوابق شغلی:10 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:محمد سیروان احمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:عبید لطفی
مدرک تحصیلی:ارشد
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:اکبر بهرام پور
مدرک تحصیلی:ارشد
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:پرستو کریمی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:خدماتی
نام ونام خانوادگي:سید یونس حسینی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:0 سال
تلفن:08738722075
نوع استخدام:شرکتی
سابقه ایثارگری: